Ruben Driever

When you are planning to visit Ukraine, it is a good idea to visit Lviv and Ivano-Frankivsk. Both beautiful cities and a beautiful ride through the magnificent countryside.

On 17 september 2019 we arrived at the airport of Lviv. The flight was very cheap so that should not stop you from visiting the beautiful country of Ukraine.
We went by bus from Lviv airport to the centre of Lviv. That took us about 20 minutes.
We stayed at Lviv for 1 night. On our way to Ivano-Frankivsk it is a good opportunity to see another beautiful city. The centre is very nice with beautiful historic buildings. We saw a lot of building activities to improve the city. Cosy bars, restaurants and very nice shops, even a shopping mall.
It is obvious that Lviv is a city for students. Many young people on the streets and in the bars and restaurants. The hotel was very nice and cheap (around € 40 per day)
The people are very friendly and helpful.

On september 18 we travelled to Ivano-Frankivsk. The trip by mini bus took us about 2 hours and 30 minutes. It is also possible to travel by train. We experienced the beautiful countryside, it’s wideness and tranquility. I can strongly recommend this beautiful trip. It gives a good impression of Ukraine. 

We stayed at the beautiful hotel Nadya and English students were our guides and translators for several days.

We were told that in Ivano-Frankivsk there are still private bus companies.

Ivano-Frankivsk is a beautiful city. The people are very motivated to work on a better future for them and for Ukraine. We made a beautiful city tour with our guide Andrii.

We also were invited by the mayor at the city hall.
Ivano-Frankivsk is a member of the European ring of Iron cities. We visited the festival and saw how art was being made of iron.
One iron art work was placed in the park and all the participating countries planted a tree.
For me the most interesting things in IF were:

  1. City tour with guide Andrii;
  2. Most impressive was the visit to the theatre in IF where top songs were performed by great musician and professional orchestra. Videos are included in my pictures file.
  3. The city hall visit was also very interesting.
  4. The atmosphere in IF is very relaxed, people are friendly, eager to build a good future for their country and the city of IF. We also experienced great hospitality!
  5. The walk through the university area was also very interesting because of all the art in the street.

For tourists, Ukraine is relatively cheap. I love the wide hilly landscape and beautiful nature and countryside. I look forward to coming back to Ukraine. It is a country with great potential.

Коли ви плануєте відвідати Україну, варто відвідати Львів та Івано-Франківськ. Обидва – прекрасні міста, і гарантовано красива подорож по чудовій місцевості.

17 вересня 2019 року ми прибули до аеропорту Львів. Рейс був дуже дешевим, тому ціни не повинні зупинити вас відвідати чудову  країну Україну.

Ми їхали автобусом зі львівського аеропорту до центру Львова. Це зайняло у нас близько 20 хвилин.

Ми залишились у Львові на 1 ніч. По дорозі до Івано-Франківська – це гарна можливість побачити ще одне прекрасне місто. Центр дуже гарний з красивими історичними будівлями. Ми побачили багато будівельної діяльності для покращення міста. Затишні бари, ресторани та дуже приємні магазини, навіть торговий центр.

Очевидно, що Львів – це місто для студентів. Багато молодих людей є на вулицях і в барах та ресторанах. Готель був дуже хорошим та дешевим (близько 40 євро на день)

Люди дуже привітні та готові допомогти.

18 вересня ми подорожували до Івано-Франківська. Поїздка на міні-автобусі зайняла у нас близько 2 годин 30 хвилин. Також можливо подорожувати поїздом. Ми відчули прекрасну сільську сільську, простір  та спокій. Я можу рекомендувати цю гарну подорож. Це справляє гарне враження про Україну.

Ми зупинились у прекрасному готелі Надія, а студенти англійської мови були нашими гідами та перекладачами кілька днів.

Нам сказали, що в Івано-Франківську досі є приватні автобусні компанії.

Івано-Франківськ – прекрасне місто. Люди дуже мотивовані працювати над кращим майбутнім для них самих та України. Ми провели красиву екскурсію містом з нашим гідом Андрієм.

Нас також запросив мер у мерію.

Івано-Франківськ є членом європейського кільця залізних міст. Ми відвідали фестиваль і побачили, як виготовляють мистецтво із заліза. Один металевий витвір мистецтва був розміщений у парку, і всі країни-учасниці фестивалю садили дерева.

Для мене найцікавішими речами в ІФ були:

  1. Екскурсія містом з гідом Андрієм;
  2. Найбільш вражаючим був візит до театру в Івано-Франківську, де найкращі пісні виконував чудовий музикант та професійний оркестр.
  3. Відвідування мерії також було дуже цікавим.
  4. Атмосфера в Івано-Франківську дуже розслаблена, люди доброзичливі, прагнуть побудувати гарне майбутнє для своєї країни та міста Івано-Франківську. Ми також відчули чудову гостинність!
  5. Прогулянка університетським районом була дуже цікавою також завдяки творам мистецтва на вулиці.

Для туристів Україна є відносно дешевою. Я люблю широкий пагористий краєвид і прекрасну природу та сільську місцевість. Я з нетерпінням чекаю повернення в Україну. Це країна з великим потенціалом.